english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Nawoływanie do fizycznej eksterminacji Romów, propagowanie rozwiązań hitlerowskich

Nawoływanie do fizycznej eksterminacji Romów, propagowanie rozwiązań hitlerowskich
Autor bloga 'Tradycyjna Europa' prowadzonego w serwisie salon24.pl, dn. 17.08.2017 zamieścił artykuł, w którym wzywa do fizycznej eksterminacji Romów i propaguje rozwiązania stosowane przez hitlerowców w obozach koncentracyjnych.

"W chwi­li gdy zdo­by­łem się na chrze­ści­jań­ską łaskę, po­my­śla­łem że do­brym roz­wią­za­niem by­ła­by ma­so­wa ste­ry­li­za­cja Cy­ga­nów a na­stęp­nie za­kwa­te­ro­wa­nie ich w spe­cjal­nie za­pro­jek­to­wa­nych pla­ców­kach w któ­rych Cy­ga­nie mo­gli­by się skon­cen­tro­wać na pracy w prze­my­śle rol­ni­czym, bu­dow­la­nym, wy­do­byw­czym i tek­styl­nym. Cy­ga­nie mie­li­by wów­czas także prawo do urlo­pu i roz­ryw­ki ale mu­sie­li­by być od­se­pa­ro­wa­ni od resz­ty spo­łe­czeń­stwa. Do­dat­ko­wo każdy Cygan mu­siał­by pod­pi­sać ze­zwo­le­nie na uży­cie jego ciała po śmier­ci ? na za­dość­uczy­nie­nie za krzyw­dy. Mó­wiąc to mam na myśli, że bar­dzo się ostat­nio za­in­te­re­so­wa­łem prze­ra­bia­niem cy­gań­skich nie­bosz­czy­ków na wę­giel i pa­li­wo, gdyż o ile mi wia­do­mo z mięsa, kości i tłusz­czu je­ste­śmy w sta­nie stwo­rzyć sub­sty­tut ben­zy­ny. Oznacza to, że najpierw 10 czy 12mln cygańskich złoczyńców mogłoby przysłużyć się społeczeństwu poprzez uczciwą pracę, jednocześnie móc zarabiać pieniądze i żyjąc w humanitarnych warunkach, a po śmierci mogli by nas zabrać w ?podróż dookoła księżyca?. Zdaję sobie spra­wę, że są to dość no­wa­tor­skie roz­wią­za­nia z któ­ry­mi nie każdy musi się zgo­dzić, lecz we­dług mnie naj­bar­dziej war­to­ścio­wy czas życia Cy­ga­nów jest moż­li­wy tylko pod­czas robót spo­łecz­nych oraz po ich śmier­ci."

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

29.09.2017

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście odmówiła wszczęcia dochodzenia

29.08.2017

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Miejsce incydentu: www.salon24.pl
Data zgłoszenia: 18.08.2017
Data aktualizacji: 02.10.2017
Status: zamknięte
X
Pobierz