english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Zapowiedź homofobicznych naklejek w "Gazecie Polskiej"

Zapowiedź homofobicznych naklejek w

Redakcja Gazety Polskiej publicznie głosiła, iż od 24 lipca 2019 r. do wydań tygodnika dołączane będą naklejki z napisem ?Strefa wolna od LGBT? umieszonym na przekreślonym czarnym krzyżem symbolu tęczy.

Działanie takie jest skierowane przeciwko osobom homoseksualnym, biseksualnym i transseksualnym oraz nawołuje do ich wykluczenia ze społeczeństwa. W zamiarze redakcji, za której działania odpowiada redaktor naczelny, było więc rozpowszechnienie pogardliwego i wykluczającego zachowania przeciwko osobom LGBT.

W tym miejscu należy wskazać, iż ?strefy? wolne od określonej grupy ludności tworzone były przez nazistów i faszystów, którzy zakazywali Żydom przebywania w danych miejscach (m.in. kawiarniach, środkach publicznego transportu czy parkach). Również w południowych stanach Stanów Zjednoczonych do lat 60 XX w. tworzono miejsca wyłącznie dla ludzi o białej skórze, wykluczając osoby ciemnoskóre. Systemy segregacji ludności zostały zniesione przed wieloma latami, jako niedające się pogodzić z podstawowymi wartościami powszechnie chronionej godności ludzkiej.

Konstytucja RP w art. 32 gwarantuje równość wszystkich wobec prawa, a także że nikt nie może być dyskryminowany z jakiejkolwiek przyczyny. Zachowanie redaktora naczelnego Gazety Polskiej uderzyło w jedną z podstawowych wartości demokratycznego państwa prawa. Rzeczpospolita Polska ratyfikowała również wiele umów międzynarodowych chroniących prawa człowieka, które tym działaniem również zostały naruszone.

Zgodnie z przepisem art. 256 § 2 k.k. karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 podlega ten, kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła druk, nagranie lub inny przedmiot, zawierające treść propagującą faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość.

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 5 lutego 2007 r. (sygn. akt: IV KK 406/06), nawoływanie do nienawiści z powodów wymienionych w art. 256 k.k. - w tym na tle różnic narodowościowych - sprowadza się do tego typu wypowiedzi, które wzbudzają uczucia silnej niechęci, złości, braku akceptacji, wręcz wrogości do poszczególnych osób lub całych grup społecznych czy wyznaniowych bądź też z uwagi na formę wypowiedzi podtrzymują i nasilają takie negatywne nastawienia i podkreślają tym samym uprzywilejowanie, wyższość określonego narodu, grupy etnicznej, rasy lub wyznania. Interpretacja naklejek przeznaczonych do publikacji i rozpowszechnienia przez Gazetę Polską jednoznacznie wskazuje na chęć obrazy i dyskryminacji osób LGBT, które są pełnoprawnymi członkami polskiego społeczeństwa i mają takie same prawa jak wszyscy pozostali obywatele RP.

Dalsza eskalacja nienawiści wobec osób o odmiennych poglądach, wyznaniu, orientacji seksualnej itp. prowadzić może do podejmowania przez przedstawicieli skrajnych środowisk działań realnie zagrażających życiu i zdrowi ludzkiemu. Już tylko nagłośnienie w mediach chęci publikacji przez redakcję Gazety Polskiej przedmiotowych naklejek doprowadziła do pobicia wielu bezbronnych osób podczas Marszu Równości w Białymstoku. Dalsze więc propagowanie totalitarnych praktyk może sprawić, iż Polska stanie się krajem niedemokratycznym i bez obowiązujących praw człowieka.


Podjęte interwencje

20.12.2019

Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia zażalenia nie uwzględnił i utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie

10.10.2019

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście nie przychyliła się do zażalenia i przekazała sprawę do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia

13.08.2019

Stowarzyszenie składa zażalenie na decyzję Prokuratury

31.07.2019

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście odmówiła wszczęcia dochodzenia

20.07.2019

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Miejsce incydentu: Gazeta Polska
Data zgłoszenia: 23.07.2019
Data aktualizacji: 10.01.2020
Status: zamknięte
X
Pobierz