english

DOBRE PRAKTYKI

Sieć tolerancji

Sieć tolerancji

Celem projektu "Sieć tolerancji" realizowanym przez Fundację Wiedza Lokalna, jest stworzenie zestawu narzędzi, które pozwolą wybranym grupom mniejszościowym: Ukraińcom, Żydom, Romom, muzułmanom, osobom LGBT, Afrykanom na skuteczniejszą ochronę przed mową nienawiści i jej skutkami.

Efektem projektu będzie:

(1) przygotowanie do dalszego wykorzystania przez grupy mniejszościowe, a także organizacje i instytucje publiczne, które zajmują się ich wspieraniem, wiarygodnej bazy wiedzy o aktach nienawiści,

(2) ułatwienie podjęcia skutecznej interwencji prawnej zapobiegającej przypadkom dyskryminacji,

(3) stworzenie możliwości wpływu na zmianę postaw odbiorców projektu (uczniów szkół ponadgimnazjalnych, nauczycieli, prawników, urzędników) dzięki filmom, scenariuszom lekcji, materiałom informacyjnym, w których podejmowana jest tematyka opisująca specyfikę kultury oraz problemy mniejszości w Polsce. Komunikacja z uczestnikami projektu będzie prowadzona przez platformę internetową, na której znajdą się materiały opracowane w trakcie projektu w formie otwartej (licencja CC 3.0) bazy wiedzy.

W dotychczasowych działaniach brakuje rozwiązań skierowanych bezpośrednio do poszczególnych aktorów, możliwych do łatwego wykorzystania przez osoby dotknięte mową nienawiści. Warto zwrócić uwagę na konieczność zróżnicowania narzędzi, za pomocą których możliwa będzie skuteczna walka z nienawistnymi treściami. Należy uwzględnić różnorodność potrzeb mniejszości, których mowa nienawiści dotyka, jak i poszczególnych aktorów, którzy na co dzień aktywnie działają w obszarze przeciwdziałania mowie nienawiści i dyskryminacji.

Temu właśnie służy projekt Sieć tolerancji.

X
Pobierz