english

ekspertyzy

Ekspertyzy dostępne na portalu

Ekspertyzy - opracowania prawne, językowe i socjologiczne - powstały w oparciu o informacje zawarte w opisach wybranych incydentów zamieszczonych na portalu. Autorzy poniższych ekspertyz proponują efektywne narzędzia analizy i interpretacji przejawów dyskryminacji. Są one często komentarzem do zamieszczonych na portalu odpowiedzi Prokuratury uzasadniających odmowę wszczęcia dochodzenia. Pod podanym linkiem, wraz z opisem incydentu, podjętymi przez Otwartą Rzeczpospolitą krokami oraz załącznikami (odpowiedzi od Prokuratury, print screeny), znajdują się INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE wraz z załączonymi ekspertyzami.

1. ekspertyza językowa dot. "nawoływania", J. Linde-Usiekniewicz
http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/244
http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/262
http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/239
http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/231

2. ekspertyza prawna dot. nawoływania do nienawiści, K.Kudyba
http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/356

3. ekspertyza prawna IP 4 2015, zniewaga z powodu przynależności narodowej (art. 257 k.k.), M. Urbańczyk
http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/309

4.  ekspertyza prawna - homofobia IP 33 2015, P. Knut
http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/696

5. ekspertyza prawna - homofobia IP 32 2015, P. Knut
http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/695

6. ekspertyza prawna - kumulatywna kwalifikacja z art. 256 par. 1 k.k. (nawoływanie do nienawiści na tle przynależności wyznaniowej) i art. 257 k.k. (znieważenie z powodu przynależności wyznaniowej) w zw. z art. 11 § 2 k.k., M. Urbańczyk
http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/577

7. opinia dotycząca granic wolności słowa w przypadku wypowiedzi mających formę nawoływania do nienawiści na tle orientacji seksualnej, K. Kudyba
http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/711
http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/795

8. ekspertyza prawna dot. publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa (art. 255 k.k.), M. Urbańczyk
http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/1172
http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/1153
http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/1077

9. ekspertyza prawna dot. publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa (art. 257 k.k.), D.Błaszak
http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/1483

10. ekspertyza prawna dot. publicznego pochwalania lub publicznego nawoływania do popełniania zbrodni ludobójstwa (art. 126a k.k. w zw. z art. 118 k.k), M. Urbańczyk
http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/1079
http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/1638
http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/1391
http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/1240
http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/1078
 
11. ekspertyza prawna dot. nawoływania do popełnienia przestępstwa masowego zamachu (art. 126a zw. z art. 118a k.k.), M. Urbańczyk
http://zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/1181
http://zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/1141
http://zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/1177
 
12. ekspertyza prawna dot. publicznego propagowania faszystowskiego lub innego ustroju totalitarnego, K.Kudyba
http://zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/1393
http://zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/1394

13. ekspertyza prawna dot. publicznego znieważenia grupy ludności z powodu dyskryminacyjnego, K.Kudyba
http://zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/729

14. ekspertyza prawna dot. publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, K.Kudyba
http://zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/1616

15. ekspertyza prawna dot. możliwości kwalifikacji prawnej zdarzenia jako wypełniającego znamiona czynu określonego w art. 256, K.Kudyba
http://zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/1622

16. ekspertyza prawna dot. sprzedaży koszulek nazistowskich na Allegro, D.Błaszak
http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/1422

17. ekspertyza prawna dot. mowy nienawiści w utworach muzycznych, D.Głowacka
http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/230

18. ekspertyza prawna dot. publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, K. Kudyba
http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/1774

19. ekspertyza prawna dot. znieważenia z powodu przynależności narodowej, M. Urbańczyk
http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/617
http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/658

20. ekspertyza prawna dot. propagowania ustroju nazistowskiego, M. Urbańczyk
http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/1864
http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/758
http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/737

21. ekspertyza prawna dot. propagowania ustroju nazistowskiego, D. Błaszak
http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/1902

22. ekspertyza prawna dot. prawnokarnej kwalifikacji zachowania kibiców, A. Demenko
http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/724

23. ekspertyza prawna dot. dyskryminacji osób homoseksualnych, K. Kudyba
http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/1776

24. ekspertyza prawna dot. pochwalania i nawoływania do przestępstwa wobec kobiet, Z. Warso
http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/305

25. ekspertyza dot. znamienia artystyczności jako okoliczności wpływającej na prawną kwalifikację czynu - kontekst mowy nienawiści, J.Dąbrowski
http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/1774
http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/1064

26. ekspertyza dot. antysemickiego wpisu internetowego, A.Demenko, A.Orfin
http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/1927

27. ekspertyza dot. odpowiedzialności administratorów stron internetowych za treści stanowiące mowę nienawiści publikowane przez użytkowników, D. Głowacka
http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/323
http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/1483

28. ekspertyza dot. antysemickiej mowy nienawiści, K. Jankowska
http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/730

29. ekspertyza dot. granic swobody wypowiedzi wobec ochrony osób z niepełnosprawnościami, K. Jankowska
http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/328
http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/797

30. ekspertyza dot. znieważenia ze względów etnicznych, M. Urbańczyk
http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/211
http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/212
http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/213
http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/215

Poradnik Obywatela 

Adam Kwiecień, Co możemy zrobić, gdy zetkniemy się z mową nienawiści? Poradnik obywatela

Wzory zawiadomienia oraz zażalenia

1. (WZÓR DO SKOPIOWANIA)
Miejscowość, data
Imię i naz
adres


Prokuratura Rejonowa
dla... (wpisać miejsce)


Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu
Niniejszym zawiadamiam, że (dane sprawcy), dnia (data) popełnił następujący czyn (zwięzły opis czynu), tj. o przestępstwie z art. (numer artykułu) kodeksu karnego.
(Uwaga! Nie musimy podawać numeru artykułu, Policja, bądź prokurator sami określą kwalifikację prawną czynu, jeśli my tego nie zrobimy)


(Podpis)


2. (WZÓR DO SKOPIOWANIA)
Miejscowość, data
Imię i nazwisko
adres


Do (Sąd właściwy do rozpoznania sprawy) w ... (miejsce) za pośrednictwem Prokuratora Rejonowego dla ...(miejsce)


Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia z dnia .... (tu wpisać datę)
wydane przez Prokuraturę Rejonową w ...(miejsce) w sprawie (wpisać numer sprawy z postanowienia) o czyn z art. (wpisać numer artykułu - kwalifikację prawna czynu) k.k.
Na podstawie art. 306 § 1 k.p.k. oraz art. 425 § 1 i 2 k.p.k. zaskarżam wyżej wymienione
postanowienie w całości.
Na podstawie art. 427 § 1 i 2 k.p.k. oraz art. 438 § 1 k.p.k. zaskarżonemu postanowieniu
zarzucam obrazę prawa materialnego.
W konsekwencji wnoszę o uchylenie zaskarżonego postanowienia i wszczęcie postępowania w tej sprawie.


(Podpis)

X
Pobierz