english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemickie wydarzenia w Kaliszu

Antysemickie wydarzenia w Kaliszu

Wojciech Olszański vel Aleksander Jakubowski dnia 11 listopada 2021 roku w Kaliszu dopuścił się naruszenia polskiego kodeksu karnego.

Materiały zostały umieszczone w serwisie YouTube, na kanale Spoko DW:

12.11.2021 ? Wojciech Olszański i Tomasz Derach w Kaliszu (https://www.youtube.com/watch?v=7tTBCnGoUaQ)

13.11.2021 ? SPALENIE STATUTÓW KALISKICH - Wojciech Olszański i Marcin Osadowski (https://www.youtube.com/watch?v=5rUqbr4TsVc)

13.11.2021 ? Kamraci w Kaliszu ? rozpoczęcie (https://www.youtube.com/watch?v=RsD6BwHuxSM)

Wygłoszone podczas wydarzenia wystąpienia miały charakter antysemicki i homofobiczny, nawoływano do nienawiści, dyskryminacji, a poprzez wykorzystaną symbolikę, również propagowano postawy faszystowskie. Uczestnicy skandowali m.in. takie hasła jak ?śmierć wrogom ojczyzny" czy ?śmierć Żydom". Na Głównym Rynku spalono również kopię "Statutu kaliskiego", czyli XIII-wiecznego aktu prawnego, który pełnił rolę podstawowej regulacji sytuacji prawnej Żydów w Polsce. Jak informują media, w trakcie palenia kopii "Statutu kaliskiego" zebrani skandowali "śmierć Żydom.

Analiza wzmiankowanych wyżej nagrań (załączonych również na płycie CD) nie pozostawia wątpliwości, że doszło do naruszenia następujących artykułów kodeksu karnego:

Art. 119 § 1 kk, który stanowi: Kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną wobec grupy osób lub poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu jej bezwyznaniowości, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 255 § 1 : Kto publicznie nawołuje do popełnienia występku lub przestępstwa skarbowego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 256 § 1 : Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Należy przypomnieć, że obok ustawodawstwa krajowego istnieją zobowiązania międzynarodowe, których Polska winna przestrzegać. Zalecenia ECRI nr 9 dotyczące ogólnej polityki ECRI w sprawie walki z antysemityzmem z dn. 25 czerwca 2004 r. stanowią wezwanie dla państw członkowskich Rady Europy (w tym Polski) do przeciwdziałania antysemityzmowi. Czyny antysemickie podlegać winny kryminalizacji, jeśli zostały popełnione umyślnie. W tym przypadku nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. Katalog sformułowany przez ECRI (European Commission against Racism and Intolerance - Europejska Komisja przeciw Rasizmowi i Nietolerancji) zawiera m. in.: publiczne nawoływanie do przemocy, nienawiści albo dyskryminacji skierowane przeciwko osobie albo grupie osób z powodu ich żydowskiej tożsamości lub pochodzenia; publiczne obrażanie i zniesławianie osoby lub grupy osób z powodu ich faktycznej albo przypuszczalnej żydowskiej tożsamości lub pochodzenia; grożenie osobie lub grupie osób z powodu ich faktycznej albo przypuszczalnej żydowskiej tożsamości lub pochodzenia.

Warto zwrócić uwagę, że przestępstwa motywowane nienawiścią i uprzedzeniami nie uderzają tylko i wyłącznie w osoby lub grupy osób, które wyróżnić można na podstawie cech wymienionych w ustawodawstwie i dokumentach międzynarodowych (pochodzenie etniczne, narodowe, wyznawana religia lub bezwyznaniowość, rasa). Uderzają przede wszystkim w Polki i Polaków. Antysemityzm hańbi Polaków, gdy wyrażają go Polacy. Dlatego z całą surowością powinien być, przy użyciu wszelkich możliwych środków, ścigany i karany.

W wypadku omawianych wydarzeń należy zwrócić uwagę, że celowość i motywy działania sprawcy/sprawców nie pozostawiają wątpliwości. Sam Wojciech Olszański vel Aleksander Jakubowski wielokrotnie dopuszczał się popełnienia przestępstw klasyfikowanych jako przestępstwa z nienawiści. Podobnie zaproszony przez niego, i przemawiający Piotr Rybak, który został skazany za spalenie na wrocławskim Rynku kukły Żyda i wznoszenie antysemickich haseł.


Podjęte interwencje

15.11.2021

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Miejsce incydentu: Kalisz
Data zgłoszenia: 15.11.2021
Data aktualizacji: 15.11.2021
Status: w toku
X
Pobierz